அறிமுகம்

 

A writer by passion

தமிழே! நீ வாழியவே!

கண்ணே கண்ணின் மணியே! மணியே மணியின் ஒலியே! நிலவே நிலவின் குளிரே! கதிரே கதிரின் ஒளியே! வானே வானின் உயர்வே! கடலே கடலின் ஆழமே! காற்றே காற்றின் வலிமையே! மழையே மழையின் குளுமையே! நெருப்பே நெருப்பின் தணலே! மரமே மரத்தின் விழுதே! விழுதே விழுதின் சத்தே! பயிரே பயிரின் செழிப்பே! மலரே மலரின் சிரிப்பே! கனியே கனியின் சுவையே! குயிலே குயிலின் இசையே! இசையே இசையின் ஈர்ப்பே! சிலையே சிலையின் வடிவே! மலையே மலையின் முகடே! நதியே நதியின் தெளிவே! கவியே கவியின் நயமே! கனவே கனவின் சுகமே! குறளே குறளின் நெறியே! அன்பே அன்பின் ஊற்றே! உயிரே உயிரின் துடிப்பே! வாழ்வே வாழ்வின் பொருளே! குலமே குலத்தின் கர்வமே! தாயே தாயின் மடியே! இறையே இறையின் மொழியே!

தேனே! அமுதே! இனிக்கும் கற்கண்டே! ஞானச் செருக்கே! பாரதியின் மூச்சே! என் முதற் குருவே! என் தாய் மொழியே!

செம்மொழியாம் என் தமிழ் மொழியே! நீ வாழிய வாழியவே!

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s