செந்தமிழும் நாப்பழக்கம்

செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் ———————— புத்தம் புது பூமி வேண்டும்! நித்தம் ஒரு வானம் வேண்டும் ! தங்க மழைப்பெய்ய வேண்டும் ! தமிழில் குயில் பாட வேண்டும்!! வைரமுத்துவின் இந்த பாடலைப்போல நம் பிள்ளைகள் தமிழ் பேசவேண்டும் என்ற ஆசை வெறும் கற்பனையா? எட்டா கணவா? கானல் நீரா? எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் என்று சொல்வது போய், எங்கு தமிழ்? எதில் தமிழ்? என்று ஆகிவிட்டது. […]

If music be the food of love

Twelfth Night is my all-time favorite from Shakespeare .. be it the triangle love between Duke Orsino, Olvia and Viola, Malvolio and his fantasies to marry Olivia, Feste, the clown and his songs, and of course Sir Toby, Maria, Sir Andrew Aguecheek, Antonio and the twin brother Sebastian. […]

Are you a Dancer??

The gentle kicks with tiny feet in my mom’s womb .. MY VERY FIRST DANCE 🙂 From ancient times, dancing has always been an expression of emotions .. we all dance. Dancing with feet is one thing, but dancing with the heart is another. Yes, we all dance!! […]